Ogólne warunki handlowe

Postanowienia wstępne

 • Podstawą prawną wszystkich umów kupna i dostawy zawieranych przez VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o. (dalej jako: „VKF”) są „Ogólne warunki handlowe“, stanowiące wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
 • Ogólne warunki handlowe wiążą strony wszystkich umów zawieranych przez VKF gdzie VKF jest sprzedawcą lub dostawcą.
 • W niniejszych ogólnych warunkach handlowych „Kontrahent” oznacza podmiot kupujący lub zamawiający Towar od VKF, natomiast „Towar” oznacza rzecz będącą przedmiotem sprzedaży.
 • Ogólne warunki handlowe obowiązują także wszystkie kolejne umowy, nawet jeśli nie zostało to ponownie wyraźnie uzgodnione.
 • Sprzeczne lub uzupełniające warunki Kontrahenta oraz ustalenia ustne są tylko wtedy wiążące, jeśli potwierdzimy je pisemnie.
 • VKF zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych OWH. Zmienione OWH stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po dacie modyfikacji.

Zawieranie umów

 • Oferty VKF, sporządzone na podstawie przekazanych danych, są ważne, o ile nie podano inaczej, 21 dni, a po tym czasie niezobowiązujące.
 • Niekompletne lub niejasne dane w zamówieniu/zleceniu, które prowadzą do błędów w dostawie, obciążają Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent potrzebuje produkt o bardzo precyzyjnych wymogach, wymiarach, cechach lub innych właściwościach w konkretnym celu, obowiązany jest wskazać to w zamówieniu/ zleceniu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na tą okoliczność w okresie późniejszym.
 • Jednoznacznym określeniem danego artykułu jest symbol w katalogu VKF.
 • Koszty wszystkich zmian wykonanych na polecenie Kontrahenta, zgłaszanych przez niego już po zleceniu, ponosi Kontrahent.
 • Zmiany i anulowanie zleceń/zamówień na towary, które zostały dostarczone, nie jest możliwe. Po zawarciu Umowy, Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od niej w całości lub w części, chyba że VKF w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazi na to pisemną zgodę.
 • Pomimo przyjęcia zamówienia do realizacji, VKF ma prawo odmowy wykonania umowy, w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od VKF wykonanie nie jest możliwe, w szczególności gdy Towar nie jest już dostępny u dostawców VKF. Wówczas VKF w terminie 14 dni od daty powzięcia przez VKF wiedzy o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonanie umowy, zwraca Kontrahentowi cenę Towaru jeżeli została przez Kontrahenta wcześniej uiszczona. W takiej sytuacji nie przysługują Kontrahentowi żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej ceny.
 • VKF jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminów dodatkowych w przypadku gdy Kontrahent nie wykona ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszym OWH bądź Umowie. VKF nie jest wówczas zobowiązany do naprawy szkody względem Kontrahenta.
 • Ilustracje i dane techniczne zawarte w materiałach informacyjnych i reklamowych nie są wiążące. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.

Ceny

 • Wszystkie ceny (w podanej walucie) są cenami netto (bez podatku VAT).
 • Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowania, ubezpieczenia, dodatkowych opłat i ceł, chyba że strony postanowiły inaczej.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmian cen.

Terminy realizacji

 • Realizacja wszystkich zamówień/zleceń odbywa się w możliwie najkrótszym terminie. Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące.
 • Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone.
 • Kontrahent nie może zwrócić dostawy częściowej.

Transport

 • W momencie przekazania towarów firmie spedycyjnej wybranej przez Kontrahenta (w przypadku wyboru formy dostawy przez przewoźnika) lub Kontrahentowi (w przypadku wyboru osobistego odbioru Towaru), tj. nie później niż w chwili opuszczenia magazynu VKF, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przejmuje Kontrahent. W przypadku gdy Kontrahent zaniechał odbioru osobistego, pomimo wcześniejszych takich ustaleń, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kontrahenta w takim przypadku z dniem, w którym Towar miał być odebrany.
 • Wybór rodzaju transportu i opakowania pozostaje w gestii VKF, co nie powoduje, poza przypadkiem umyślnego spowodowania szkód lub poważnych zaniedbań, przejęcia odpowiedzialności.
 • Kontrahent jest zobowiązany do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych w celu dokonania kontroli stanu przesyłki (ładunku), oraz jakości, ilości i asortymentu dostarczanych Towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i VKF ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić VKF zbadanie w niezwłocznym terminie nienaruszonych Towarów. Dokonanie przez Kontrahenta odbioru Towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Towarów będzie uważane za potwierdzenie, że Towary zostały dostarczone prawidłowo i posiadają odpowiednie cechy i właściwości.
 • Kontrahent jest zobowiązany na własny koszt dokonać rozładunku Towaru.

Prawo własności

 • VKF zastrzega sobie prawo własności Towaru do chwili całkowitej zapłaty za Towar. Jeżeli między Stronami istnieją inne, wymagalne należności, własność Towaru przechodzi na Kontrahenta dopiero po zapłacie za Towar, a także uregulowaniu zaległych należności.
 • Zastrzeżenie własności obowiązuje także w wypadku, gdy Kontrahent odprzeda Towar dalszemu klientowi.
 • Jeśli Towar, którego dotyczy to zastrzeżenie, zostaje sprzedawany nie przetworzony lub w połączeniu z przedmiotami, które są wyłącznie własnością Kontrahenta, to VKF może żądać bezpośredniej zapłaty za Towar od dalszego klienta.
 • VKF może zażądać aby Kontrahent podał mu dane dalszych klientów, wydał przynależne dokumenty i poinformował dalszych klientów o konieczności zapłaty bezpośrednio VKF.

Nadruki

 • Szkice, projekty, próbki, wzory i nadruki próbne zlecone przez Kontrahenta wykonywane są na jego koszt.
 • Kontrahent ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i wstępnych nadruków.
 • Odpowiedzialność za błędy w nadruku przechodzi na Kontrahenta w momencie przesłania pisemnej akceptacji projektu lub wstępnego nadruku przez Kontrahenta, o ile błędy nie zostały spowodowane usterkami technicznymi w procesie produkcyjnym. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od przesłania projektu lub wstępnego projektu do akceptacji oznacza jego akceptację. Powyższe obowiązuje również przy kolejnych etapach produkcji.
 • Przy kolorowej reprodukcji niewielkie odchylenie od kolorów wzorcowych nie jest podstawą do reklamacji.
 • Podstawą do reklamacji nie są również większa lub mniejsza (do 10%) ilość dostarczonych artykułów. Rachunek zostanie wystawiony za dostarczoną ilość.
 • Za projekty i wzory, które zaginą podczas przesyłania, nie ponosimy odpowiedzialności.

Prawo zwrotu

 • Niewłaściwa dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia telefonicznego nie podlega zwrotowi z powodu możliwości powstania nieścisłości przekazu.
 • Zwrot może nastąpić tylko na podstawie pisemnej zgody VKF, w przeciwnym wypadku nie zostanie on przyjęty i będzie odesłany na koszt Kontrahenta.
 • Przy zwrocie źle zamówionych towarów naliczane jest 10% wartości Towarów jako koszt przygotowania. Zwrot taki możliwy jest wyłącznie za zgodą VKF.

Reklamacje i gwarancje

 • Pod warunkiem dopełnienia przez Kontrahenta wszystkich formalności przewidzianych w niniejszych OWH, VKF udziela Kontrahentowi gwarancji jakości sprzedanych Towarów, w ramach której zobowiązuje się, według własnego uznania do usunięcia wad fizycznych Towaru, obniżenia ceny lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną zgłoszone pisemnie w terminie trzech dni od ich ujawnienia, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty przekazania Towaru Kontrahentowi („zgłoszenie gwarancyjne”).
 • Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać m.in. szczegółowy opis warunków ujawnienia się wady, informacje dotyczące zamówienia oraz numer i datę wystawienia faktury zakupu Towaru oraz inne dane, których zażąda VKF. Kontrahent jest zobowiązany udzielić VKF wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia.
 • VKF odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się profesjonalne (tj. z zawodową starannością i wiedzą) korzystanie z Towaru, zgodnie z warunkami określonymi przez VKF.
 • Odpowiedzialność VKF za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 • Kontrahent ma obowiązek sprawdzić dostarczony Towar i niezwłocznie zgłosić pisemnie wady, najpóźniej jednak niż 8 dni po otrzymaniu Towaru, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady.
 • Wada części dostawy nie upoważnia do reklamacji całej dostawy.
 • Wady ukryte muszą zostać niezwłocznie, pisemnie zgłoszone, najpóźniej 8 dni po odkryciu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady.
 • Małe lub technicznie nieuniknione odchylenia, w tym odchylenia od jakości, koloru, wagi, wymiarów itp. nie są podstawą do złożenia reklamacji.
 • W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkimi kosztami poniesionymi przez VKF obciążony zostaje Kontrahent.
 • W przypadku uzasadnionych reklamacji stosowany jest - adekwatnie do wielkości wad - naprawa, upust cenowy lub wymiana na towar pełnowartościowy – w zależności od wyboru VKF.
 • VKF przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy w uzasadnionym przypadku naprawa lub wymiana Towarów jest niemożliwa lub nieopłacalna albo upłynie ustalony przez Kontrahenta termin naprawy lub wymiany jak również termin ustalony przez Kontrahenta, ale uwzględniający zakres i czasochłonność wykonywanych zmian i napraw.
 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, szkód powstałych (po przejęciu odpowiedzialności za towar) w wyniku niewłaściwego użytkowania, korzystania niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego zainstalowania, montażu lub modyfikacji Towaru, przechowywania, transportu i innych, szkodliwych czynników.
 • Ubytki i szkody powstałe podczas transportu należy zgłosić transportującej towar firmie spedycyjnej w momencie odbioru Towaru. Powyższe obowiązuje również w wypadku szkody, gdy uszkodzenie opakowania jest niewidoczne.
 • Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń elektrycznych, programów komputerowych i podobnych artykułów.
 • Gwarancja nie obejmuje Towaru, który choćby częściowo został wytworzony z materiałów lub specyfikacji dostarczonych przez Kontrahenta.
 • Gwarancja nie obejmuje kosztów montażu i demontażu.
 • Gwarancja zostaje wyłączona w przypadku połączenia lub pomieszania Towarów z wyrobem Kontrahenta lub jakiejkolwiek modyfikacji lub ingerencji dokonanej w Towarach (przez Kontrahenta lub jego dalszego klienta).
 • Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub wywiezienia Towarów (w formie nabytej lub przetworzonej) poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawa autorskie projektów

 • VKF zastrzega sobie prawa autorskie i własności do swoich ofert, projektów, rysunków, wzorów i innych dokumentów. Bez zgody VKF nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.
 • Kontrahent gwarantuje, że wykonując zlecenie VKF nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, własności i kopiowania). Kontrahent naprawi wszelkie szkody VKF wynikłe z nieprawdziwości tego zapewnienia.
 • Na towarach VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

Płatności

 • O ile Strony nie postanowią inaczej, termin płatności wynosi 14 dni.
 • Odliczanie kosztów opakowania i transportu i innych bez zgody VKF jest niedozwolone (powstałe różnice pozostają zobowiązaniem i będą egzekwowane).
 • Przy pierwszym zakupie i przy zamówieniu do 1000 zł płatność odbywa się poprzez pobranie gotówkowe.
 • Po przekroczeniu terminu płatności zostaną wysłane ponaglenia i naliczone odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • Po wysłaniu trzeciego ponaglenia następuje skierowanie windykacji na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie kolejne dostawy odbywają się wyłącznie na zasadzie pobrania gotówkowego za opłatą manipulacyjną.
 • Za chwilę zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego VKF.
 • Reklamacja dostawy i zgłoszenie gwarancyjne nie wstrzymują obowiązku zapłaty za fakturę obejmującą reklamowany Towar.
 • W razie opóźnienia Kontrahenta z zapłatą ceny wszystkie inne należności Kontrahenta na rzecz VKF stają się natychmiast wymagalne. Ponadto VKF jest wówczas uprawniony według swojego wyboru do:
  • a) odmowy wydania zamówionego a nie wydanego do tej pory Towaru, choćby obowiązek jego wydania wynikał z innych Umów,
  • b) odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od wszystkich Umów zawartych z Kontrahentem,
  • c) żądania naprawienia szkody.

Wyłączenie odpowiedzialności VKF

 • VKF nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyniknęło na skutek działania siły wyższej.
 • Za siłę wyższą uważane będą wszelkie zdarzenia nie dające się przewidzieć w chwili zawierania umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności wojna, zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, udokumentowane przerwy w dostawach prądu, strajki i inne podobne zdarzenia, w wyniku których wykonanie Umowy przez VKF jest niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do niedostarczonego Towaru.
 • VKF ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Kontrahenta z winy umyślnej VKF. W pozostałym zakresie odpowiedzialność VKF jest wyłączona. W szczególności VKF nie odpowiada za utracone korzyści, zyski, straty produkcyjne, utraconą renomę rynkową itp.
 • Obowiązek upewnienia się, iż Towary mogą być używane przez Kontrahenta i jego klientów w określonych celach, spoczywa wyłącznie na Kontrahencie. VKF nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Kontrahenta w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania Towaru przez Kontrahenta. Kontrahent zapłaci VKF odszkodowanie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko VKF w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby trzecie z powodu niewłaściwego zastosowania Towarów, odsprzedanych przez Kontrahenta osobom trzecim wraz z zapewnieniem o ich przydatności do określonych celów, jeśli Kontrahent nie otrzymał takiego zapewnienia od VKF.

Poufność

 • Strony zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej Strony treści zawieranych umów jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych w związku z nią ujawnionych („Informacje Poufne”) osobom trzecim, chyba, że informacje te są potrzebne do realizacji zamówienia. Strony zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.
 • Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych, o których mowa powyżej ulega wyłączeniu, jeżeli: (a) obowiązujące przepisy prawa nakazują ujawnienie Informacji Poufnych, lecz wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami; lub
  (b) Informacje Poufne są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie jednej ze Stron, jej przedstawicieli, pracowników lub osób za które odpowiada.
 • Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

Ważne informacje

 • Adres Kontrahenta znajduje się w komputerowej bazie danych VKF. Kontrahent obowiązany jest informować VKF o zmianach adresu.
 • Zamówienia o wartości poniżej 40 PLN nie mogą zostać zrealizowane. Przy zamówieniu o wartości poniżej 100 PLN VKF dolicza 20 PLN jako opłatę manipulacyjną.
 • Zamawiający poniżej 18 lat muszą dołączyć podpis opiekunów prawnych.
 • Przy produktach niestandardowych VKF zastrzega sobie prawo do technicznie uwarunkowanych zamian ilości dostarczonych towarów w zakresie +/- 10%.
 • Powyższe „Ogólne warunki handlowe“ obowiązują we wszystkich przypadkach. Przedstawienie ogólnych warunków zakupów Kontrahenta nie powoduje zmian warunków handlowych VKF. Ogólne warunki zakupów Kontrahenta wiążą VKF wyłącznie wtedy, kiedy VKF wyrazi na to pisemną zgodę.
 • W pozostałych wypadkach nie ujętych w niniejszych „Ogólnych warunkach handlowych“ obowiązują stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
 • Wszelkie umowy podlegają prawu polskiemu.
 • Żądanie zapłaty kar umownych określonych w OWH nie stoi na przeszkodzie żądaniu przez VKF odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 • Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści, wymagają dla swej skuteczności podpisanego przez obie strony Umowy aneksu w formie pisemnej.
 • Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej dla swej skuteczności.
 • W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień Umowy (niezależnie, czy wynikającej z nieważności postanowień niniejszego OWH lub indywidualnie uzgodnionych), ich miejsce zajmują właściwe przepisy prawa, a pozostałe postanowienia zachowują ważność.
 • Przeniesienie jakichkolwiek praw Kontrahenta z OWH lub Umowy wymaga pisemnej zgody VKF pod rygorem nieważności. W szczególności przelew ewentualnych wierzytelności Kontrahenta (w tym na podstawie umowy factoringu) wymaga pisemnej zgody VKF pod rygorem nieważności.

Informacje prawne

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
 
NIP: 665-10-02-871
REGON: 310181562
 
Tel: 0048 63 240 35 00
Fax: 0048 63 240 35 -20/21/22
 
E-Mail: info@vkf-renzel.pl
Web: www.vkf-renzel.pl
 
Zamknij menu
Przesuń w górę