Regulamin konkursu plastycznego na profilu Facebook VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.


Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą „Powrót do szkoły z Renzel-Iną” (dalej jako „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Objazdowa 25, 62-500 Konin, NIP: 6651002871 (dalej jako „Organizator”).
3. Podanie wymaganych Regulaminem danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Organizator.
4. Konkurs jest prowadzony na profilu Organizatora utrzymywanym przez Organizatora w serwisie internetowym Facebook należącym do Meta Platforms Ireland Limited („Meta”), dostępnym pod adresem URL https://www.facebook.com/VKFRenzelPolska (dalej jako „Fanpage”).
5. Organizator zastrzega, że Konkurs nie jest w żaden sposób stworzony, przeprowadzany popierany ani sponsorowany przez Meta (Facebook). Organizator zastrzega również, że Meta ani Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora związane z organizacją Konkursu w serwisie Facebook, a ponadto nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec któregokolwiek z uczestników Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 227).
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w tym udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
8. Do materiałów konkursowych (Prac Konkursowych) przekazywanych w ramach Konkursu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie przenoszenia praw własności intelektualnej do tych Prac na rzecz Organizatora.
9. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej: https://www.vkf-renzel.pl/regulamin-konkursu/

Warunki uczestnictwa i odbioru nagród

10. Uczestnikami Konkursu mogą być:
     1) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie oraz
     2) niepełnoletnie osoby fizyczne (w wieku co najmniej 6 lat), zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie - wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
     -       dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a z osobna jako „Uczestnik”.
11. Osoby pełnoletnie są zobowiązane potwierdzić chęć wzięcia w Konkursie, przekazując Organizatorowi wypełnione i podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, najpóźniej do dnia 31.08.2023 r. godz. 23:59, w drodze prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora w serwisie Facebook.
12. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi wypełnionego i podpisanego oświadczenia - zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, najpóźniej do dnia 31.08.2023 r. godz. 23:59, w drodze prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora w serwisie Facebook.
13. Przesłanie oświadczeń, o których mowa w pkt 11 i 12, może nastąpić zarówno przed, jak i po opublikowaniu Pracy Konkursowej pod postem konkursowym.
14. Nieprzekazanie oświadczenia w wyznaczonym terminie oznaczać będzie wykluczenie osoby z udziału w Konkursie.
15. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego i aktywnego konta w serwisie Facebook.
16. Osoba fizyczna, o której mowa w pkt 10, staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą opublikowania na Fanpage Pracy Konkursowej, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Opublikowanie Pracy Konkursowej na Fanpage jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
17. Uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie oświadcza (lub odpowiednio oświadczają to w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku osoby niepełnoletniej), że:
     1) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 10;
     2) zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje warunki Regulaminu (w tym procedurę przyznawania i odbioru nagród oraz zasady przetwarzania danych osobowych) oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
     3) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i regulaminu serwisu Facebook;
     4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym opublikowania swojego imienia i nazwiska na Fanpage w razie wygranej w Konkursie, a także na potrzeby doręczenia nagrody;
     5) jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu Facebook;
     6) przysługują mu pełne prawa autorskie do zgłaszanej Pracy Konkursowej.
18. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
19. W Konkursie można brać udział wyłącznie indywidualnie (nie są dopuszczalne zgłoszenia grupowe).
20. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu Pracę Konkursową będącą wyłącznie wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że Praca nie może być kopią, opracowaniem, przeróbką lub adaptacją innych utworów lub ich fragmentów lub w jakikolwiek inny sposób naruszać jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
21. Praca Konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Organizator zastrzega, że prace niespełniające powyższych wymagań zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
22. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, oceniając: zgodność Pracy Konkursowej z Regulaminem, atrakcyjność wykonania oraz pomysłowość Pracy Konkursowej.
23. Warunkiem odebrania nagrody przez zwycięzcę Konkursu jest przesłanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora poprzez serwis Facebook powiadomienia o wygranej (pkt 38 Regulaminu), wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook do Organizatora zawierającej następujące dane zwycięzcy:
     1) imię i nazwisko,
     2) adres korespondencyjny na terenie Polski
     3) numer telefonu lub adres e-mail.
24. Niewysłanie wiadomości wskazanej w pkt 23, przekroczenie terminu na wysłanie wiadomości lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
25. W przypadku, gdy w związku z przekazaniem nagród konieczne będzie podanie przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej, Uczestnik przekaże te dane Organizatorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Organizator wskazuje, że odmowa podania danych wymaganych przez przepisy uniemożliwi przekazanie nagród Uczestnikom.
26. Koszt nagrody dla jednego zwycięzcy nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł netto.
27. W sytuacji, w której w związku z przyznaniem nagrody zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2647 ze zm.), Organizator spełni określone w nich obowiązki.

Miejsce i czas Konkursu

28. Konkurs trwa od momentu opublikowania na Fanpage przez Organizatora wiadomości (postu konkursowego) z ogłoszeniem o Konkursie do dnia 31.08.2023 r. do godz. 23:59.
29. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 28 nie będą brać udziału w Konkursie.
30. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu wraz z opublikowaniem ich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz zwycięskich Prac Konkursowych nastąpi w dniu 01.09.2023 r. na Fanpage.

Zadanie konkursowe i zasady konkursu

31. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu/namalowaniu/zilustrowaniu dowolną techniką analogową postaci „Renzel-Iny” zgodnie z własnym pomysłem i wyobrażeniem (dalej jako „Praca Konkursowa”).
32. Udział w Konkursie polega na wykonaniu i udostępnieniu Pracy Konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym, o którym mowa w pkt 28.
33. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
34. W Konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 3 zwycięzców.
35. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzców Konkursu lub wyłonienia zwycięzców Konkursu w liczbie mniejszej niż 3.
36. Najlepsze Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisję konkursową Organizatora w składzie:
     1) Pamela Wilczyńska (Członek Zarządu)
     2) Milena Pradelska (Starszy specjalista ds. marketingu)
     3) Katarzyna Konieczna (Młodszy specjalista ds. marketingu)
37. Od decyzji komisji konkursowej Organizatora nie przysługuje odwołanie.
38. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej w serwisie Facebook w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
39. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora do zwycięzców na wskazany przez nich w wiadomości prywatnej (do Organizatora) adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości od zwycięzcy, zawierającej wszystkie dane wskazane w pkt 23. Adres musi znajdować się na terenie Polski.
40. Jeżeli zwycięzca nie przekaże adresu do wysyłki nagrody poprzez wiadomość prywatną (do Organizatora) w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora powiadomienia o wygranej, oznacza to rezygnację zwycięzcy z nagrody. Nagroda nie zostanie przyznana innemu Uczestnikowi.
41. Organizator nabywa własność Pracy Konkursowej z chwilą przekazania nagrody Uczestnikowi - zwycięzcy.
42. Organizator nie zwraca przesłanych Prac Konkursowych.
43. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń (Prac Konkursowych) pod kątem zgodności z Regulaminem, w tym spełniania warunków określonych w pkt 21. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W razie zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.

Prawa autorskie

44. Uczestnik Konkursu (lub rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletniego Uczestnika) oświadcza, że będą przysługiwać mu do Pracy Konkursowej wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz że jego Praca Konkursowa nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
45. Z chwilą przekazania Uczestnikowi – zwycięzcy przez Organizatora nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, odpłatnej (za wynagrodzeniem łącznym stanowiącym równowartość przekazanej nagrody), na okres dwóch lat, licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej (dalej jako „Licencja”), zwanej dalej „Utworem”, na następujących polach eksploatacji:
     1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie każdą znaną w chwili wejścia w życie Regulaminu techniką egzemplarzy Utworu na wszelkich znanych w tym momencie nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
     2) w zakresie wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
     3) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet (w tym na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych lub stronie internetowej Organizatora), a także wprowadzanie Utworu do pamięci komputera,
     4) prawo do przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Utworu, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych lub tekstowych składających się na Utwór, a także wykorzystywania opracowań Utworu w postaci przeróbek – nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru Utworu;
     5) korzystanie z Utworu poprzez m.in. publikowanie w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych, gospodarczych Organizatora, w szczególności w materiałach reklamowych, prasowych, newsletterach.
46. Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji wybranej przez siebie osobie lub osobom trzecim, na wszystkich lub niektórych polach eksploatacji wymienionych w pkt 45.
47. Organizator nie ma obowiązku rozpowszechniania Prac Konkursowych, a Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
48. Uczestnik Konkursu – zwycięzca (lub rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletniego Uczestnika) oświadcza i zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z praw, o jakich mowa w pkt 45, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, nie naruszy praw osób trzecich, a nadto, że nabywane przez Organizatora prawa nie są w chwili udzielenia Licencji obciążone na rzecz osób trzecich jakimikolwiek prawami. W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Organizatorowi z jakimikolwiek roszczeniami, czego przyczyną jest naruszenie praw osoby trzeciej przez Organizatora wskutek zgodnego z Regulaminem lub przepisami prawa korzystania z Utworu, Uczestnik (lub rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletniego Uczestnika) zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do postępowania po stronie Organizatora oraz pokryć wszelkie związane z tym koszty, a także zaspokoić uzasadnione roszczenia osób trzecich.
49. Uczestnik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej Organizatora, w szczególności praw nabytych przez Organizatora od Uczestnika.

Nagroda

50. Nagrodami w Konkursie są następujące nagrody rzeczowe:
     1) za zajęcie 1. miejsca: kosz słodyczy oraz koszulka T-Shirt z nadrukiem komiksu VKF z 2022 roku,
     2) za zajęcie 2. miejsca: koszulka T-Shirt z nadrukiem komiksu VKF z 2022 roku,
     3) za zajęcie 3. miejsca: koszulka T-Shirt z nadrukiem komiksu VKF z 2022 roku.
51. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
52. O przekazanie nagród zwycięzcy mogą ubiegać się w terminie do dnia 30.09.2023 r.
53. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na środki pieniężne ani nagrodę innego rodzaju.
54. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Zwycięzca nie może przekazać nagrody innej wybranej przez siebie osobie (w tym innemu Uczestnikowi).
55. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających zlokalizowanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody lub wysłanie nagrody. W takiej sytuacji nagroda nie zostaje przyznana.
56. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Zakres odpowiedzialności Organizatora

57. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
58. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
59. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
     1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
     2) naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej poprzez zgłaszanie Prac Konkursowych naruszających te prawa),
     3) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
     4) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
     5) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
     6) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
60. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
61. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Prawa autorskie Organizatora

62. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
     1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
     2) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Reklamacje

63. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: katarzyna.konieczna@vkf-renzel.pl
64. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłosić w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przyznaniu Nagród, lub upływu terminu zgłaszania Prac konkursowych.
65. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
66. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny opis oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - reklamacja).
67. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

68. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest spółka VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Objazdowa 25, 62-500 Konin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: roman.lewandowski@vkf-renzel.pl
69. Dane osobowe Organizator przetwarza w celu:
     1) realizacji konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, przekazania danych o zwycięzcach i przyznania oraz wydania nagród konkursowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE; dalej: „RODO”),
     2) zawarcia i wykonania zawartej z Uczestnikiem/ami – zwycięzcą(ami) Konkursu umowy udzielenia Licencji do Pracy Konkursowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     3) realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
     4) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, szczególnie rozpatrywanie i realizacja reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
     5) w przypadku przetwarzania innych danych na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
70. Dane zostały zebrane przez Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.
71. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja w serwisie Facebook oraz stanowią warunek wydania nagród w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
72. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz przekazania nagród zwycięzcom, jak również przez okres trwania umowy, o której mowa w pkt 69 ppkt 2, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
73. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez zgłoszenie elektroniczne na adres: roman.lewandowski@vkf-renzel.pl
74. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: firmie świadczącej usługi księgowe i podatkowe, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi pocztowe lub kurierskie.
75. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
76. W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.
77. Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, pana Romana Lewandowskiego, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: roman.lewandowski@vkf-renzel.pl
78. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Postanowienia końcowe

79. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
80. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
81. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w każdym momencie. Informacja o zmianach będzie każdorazowo zamieszczona na fanpage VKF Spork Heinz Renzel Sp z o.o.
82. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
załącznik nr 1 – oświadczenie osoby pełnoletniej,
załącznik nr 2 – oświadczenie osoby niepełnoletniej.
83. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2023 r. i obowiązuje do dnia 31.10.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie - osoba pełnoletnia

Załącznik nr 1
do regulaminu Konkursu plastycznego "Powrót do szkoły z Renzel-Iną"

Oświadczenie osoby fizycznej pełnoletniej przystępującej do udziału w
Konkursie plastycznym "Powrót do szkoły z Renzel-Iną"

Ja, niżej podpisany _____________, niniejszym:
1. oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu plastycznego "Powrót do szkoły z Renzel-Iną", akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, a także danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego na terenie Polski oraz numeru telefonu lub adresu e-mail – które przekażę Organizatorowi w oddzielnej wiadomości w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie) na cele związane z moim uczestnictwem w Konkursie oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie, co potwierdzam podpisem pod niniejszym oświadczeniem.
3. wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Meta (Facebook) mojego imienia i nazwiska oraz mojej Pracy Konkursowej, w tym poprzez poinformowanie o wyniku Konkursu w sieci Internet lub za pośrednictwem mediów;
4. oświadczam, że Praca Konkursowa, której jestem autorem, nie narusza i nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich oraz że będę ponosić wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić do Organizatora w związku z naruszeniem praw wskazanych wyżej osób trzecich do Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. w razie zwycięstwa przeze mnie w Konkursie, z dniem otrzymania od Organizatora nagrody udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, o której mowa w pkt 4, na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Regulaminie.
___________________     ____________     _________________________  
                                                (miejscowość)                      (data)                                  (podpis)  

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie - osoba niepełnoletnia (rodzice/opiekunowie)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu plastycznego "Powrót do szkoły z Renzel-Iną"

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej przystępującej do udziału w
Konkursie plastycznym "Powrót do szkoły z Renzel-Iną"

Działając jako rodzice/opiekunowie prawni _________________ (imię i nazwisko dziecka), niniejszym:
1. oświadczamy, że zapoznaliśmy/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu plastycznego "Powrót do szkoły z Renzel-Iną", akceptujemy/ę jego postanowienia oraz wyrażam/y zgodę na udział ____________ w Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie:
     a) danych osobowych _______________ (tj. imienia i nazwiska, a także adresu korespondencyjnego na terenie Polski oraz numeru telefonu lub adresu e-mail – które przekażemy/-ę Organizatorowi w oddzielnej wiadomości w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie),
     b) naszych/moich danych osobowych, tj. imion i nazwisk/imienia i nazwiska: ________________________, _________________________ oraz danych kontaktowych (nr tel.: ________________ lub adres e-mail: ______________),
przez Organizatora na cele związane z uczestnictwem _________ w Konkursie oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznaliśmy/-em się z klauzulą informacyjną RODO zawartą w Regulaminie, co potwierdzam/y podpisem pod niniejszym oświadczeniem.
3. wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska oraz Pracy Konkursowej ____________, w tym poprzez poinformowanie o wyniku Konkursu w sieci Internet lub za pośrednictwem mediów;
4. oświadczam, że Praca Konkursowa, której autorem będzie ____________, nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich oraz że będziemy/będę ponosić wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić do Organizatora w związku z naruszeniem praw wskazanych wyżej osób trzecich do Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. w razie zwycięstwa przez __________________ w Konkursie, z dniem otrzymania od Organizatora nagrody udzielamy/udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, o której mowa w pkt 4, na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Regulaminie.
__________________, ___________, _______________________        ______________________
                    (miejscowość,               data,                                                    podpisy / podpis)
Zamknij menu
Przesuń w górę